Partnerzy:

Wybierz Akademię do której chcesz uczęszczać:*

Dane dziecka

Imię i nazwisko:*
Data urodzenia zawodnika:*

Dane opiekuna

Imię i nazwisko opiekuna:*

Adres zamieszkania

Ulica:*
Kod pocztowy i miejscowość*
E-mail:*
Telefon:*

Proszę o przyjęcie mojego syna, córki (podopiecznego) do Akademii Młodego Piłkarza GOOL na zajęcia sportowe związane ze szkoleniem w zakresie piłki nożnej. W dniu rozpoczęcia udziału w AMP GOOL zobowiązuję się do osobistego przybycia i dopełnienia formalności związanych z wypełnieniem Deklaracji Członkowskiej i podpisaniem umowy oraz przestrzeganiem regulaminu (dostępny na stronie ampgool.pl).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Premier Sport w Wołominie (adres ul. Przejazdowa 16b; 05-200 Wołomin) zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach marketingowych obejmujące przesyłanie informacji drogą mailową. Niniejsza zgoda obejmuje przetwarzanie danych osobowych w przyszłości, o ile nie zmieni się cel przetwarzania. Oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y) o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również prawie wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec ich przetwarzania.


Deklaracja członkostwa Akademii Młodego Piłkarza GOOL

Imię i nazwisko dziecka*
Data urodzenia:*
PESEL:*

Dane kontaktowe rodziców

Telefon do matki:*
E-mail do matki:*
Telefon do ojca:*
E-mail do ojca:*
Z jakiego źródła dowiedzieli się Państwo o Akademii Młodego Piłkarza GOOL?

ZGODA RODZICÓW LUB OPIEKUNÓW PRAWNYCH
My niżej podpisani wyrażamy zgodę na przynależność syna/córki do Akademii Młodego Piłkarza GOOL. Jednocześnie oświadczam że zapoznałem się z regulaminem i zobowiązujemy się w imieniu dziecka i własnym do przestrzegania Regulaminu AMP GOOL i systematycznego opłacania składek miesięcznych.

OŚWIADCZENIE
Oświadczam , że moje dziecko jest ubezpieczone od następstw nieszczęśliwych wypadków i nie wymagam dodatkowego ubezpieczenia obejmującego zajęcia i mecze w Akademii Młodego Piłkarza GOOL lub ubezpieczam je dodatkowo indywidualnie. Transport na mecze i turnieje zapewniam dziecku we własnym zakresie.

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że moje dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w treningach i meczach Akademii Młodego Piłkarza GOOL. Lekarz rodzinny nie widzi przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach sportowych. Ponad to nie zwłocznie zobowiązuję się do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do podejmowania wysiłku fizycznego/uczestniczenia w zajęciach sportowych – nie dostarczenie w/w zaświadczenia powoduję, że dziecko nie zostanie dopuszczone do zajęć w Akadami.

ZGODA NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU
I. Niniejszym wyrażam/y zgodę na używanie i rozpowszechnianie wizerunku mojego syna/córki przez Premier Sport w Wołominie (adres ul. Przejazdowa 16b; 05-200 Wołomin) dla celów reklamowych, promocyjnych, marketingowych związanych z działalnością gospodarczą uprawnionego, w tym jego ofertą handlową.

II. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona ani czasowo, ani terytorialnie.

III. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności plakaty reklamowe, ulotki, drukowane materiały promocyjne, spoty telewizyjne, reklamę w gazetach i czasopismach oraz w internecie itp. Wizerunek naszego dziecka może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne.

IV. Niniejsza zgoda dotyczy wszelkich zdjęć z udziałem naszego syna/córki wykonanych przez lub na zlecenie Premier Sport.

V. Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń, w tym również o wynagrodzenie (istniejących i przyszłych), względem Premier Sport (ul. Przejazdowa 16b; 05-200 Wołomin) z tytułu wykorzystywania wizerunku mojego syna/córki na potrzeby Akademii Młodego Piłkarza GOOL/Premier Sport.


Data i podpis Rodziców /Opiekunów prawnych:*

Nadchodzące wydarzenia

 

urodziny

NEWSLETTER

Zapraszamy do zapisania się do naszego newslettera i otrzymywania wielu interesujących informacji o AMP GOOL!
 premiersport

 

 

Strony internetowe ARWAY