Partnerzy:

Wybrany obóz: Kraków Camp

Termin: 11.02-17.02 2017 r.


Dane uczestnika

Imię i nazwisko:*
Data urodzenia uczestnika:*
Płeć:*
PESEL:*
Czy dziecko brało udział w poprzednich edycjach?*
Czy posiadają Państwo Voucher ?*
Prosimy o podanie numeru Voucheru:
Z jakiego źródła dowiedzieli się Państwo o obozach?*
Czy dziecko posiada ubezpieczenie zdrowotne z NFZ?*
Czy adres zamieszkania jest taki sam jak rodzica/opiekuna?*
Dziecko uprawiało sport w klubie?
Dyscyplina:
Oddział AP GOOL:*
Pozycja na boisku:
Uwagi

Dane opiekuna

Imię i nazwisko opiekuna:*
Czy posiada Pan/Pani status prawny opiekuna uczestnika obozu?*

Adres zamieszkania opiekuna

Ulica:*
Kod pocztowy i miejscowość*
E-mail:*
Telefon:*

Warunki rezerwacji

1. Warunkiem rezerwacji miejsca jest wpłacenie kwoty zaliczki w wysokości 200 zł w okresie 3 dni roboczych od otrzymania potwierdzenia zgłoszenia drogą mailową (dane do przelewu zostaną wysłane po rejestracji).

2. Opłatę za obóz sportowy należy uiścić: I rata w wysokości 500 zł do 23.12.16 r., II rata w wysokości 450 zł do 15.01.17 r. Osoby zgłaszające uczestnictwo po tym terminie zobowiązane są do wpłacenia całej kwoty.

3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi, a Organizator będzie pobierać opłaty następującej wysokości:
       a. rezygnacja w terminie od 14 do 8 dni przed rozpoczęciem obozu 50 % opłaty (z uwzględnieniem kwoty zaliczki)
        b. rezygnacja w terminie od 7 dnia przed rozpoczęciem obozu 100 % opłaty (z uwzględnieniem kwoty zaliczki).

4.  Specjalna oferta cenowa dla zawodników K.S. AMP GOOL dotyczy rodziców/opiekunów, którzy posiadają podpisaną umowę z Akademią oraz nie zalegają ze składkami.

5.  Zamiast zgłoszonego uczestnika w K.S. AMP GOOL może wziąć udział inna osoba, o czym należy poinformować Organizatora pisemnie na 7 dni przed planowanym terminem wyjazdu (rozliczenie następuje między Rodzicami – Organizator nie ingeruje w kwestię finansową- opłatę za obóz).

6. W przypadku odwołania obozu K.S. AMP GOOL - informacja o tym fakcie zostanie przesłana zgłoszonym uczestnikom pocztą lub na wskazany adres e-mail, a dokonane opłaty za uczestnictwo zwrócone przelewem bankowym na podane konto w ciągu 14 dni roboczych od pojawienia się informacji o odwołaniu.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie obozów K.S. AMP GOOL.

8. Regulamin obozów K.S. AMP GOOL

9. Realizacja poszczególnych świadczeń odbywa się dopiero po zebraniu wymaganej minimalnej liczby uczestników oraz uiszczenia przez nich całkowitej opłaty.

UWAGA! W wypadku, gdy nie otrzymają Państwo potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia bezpośrednio na wskazany adres e-mail prosimy o kontakt.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatorów KS AMP GOOL w celach:*

komunikowania się za pomocą poczty elektronicznej, telefonów, SMS, MMS, przesyłek pocztowych, przesyłania drogą elektroniczną na wskazany w profilu adres e-mail Newslettera oraz innych publikacji, informacji i ofert handlowych zawierających reklamy. 

Zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 26 sierpnia 2002 r. (Dz. U. nr 144 poz. 1204) oraz Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. nr 133 poz. 883). Oświadczam, że znam swoje prawo do wglądu do swoich danych oraz prawo ich poprawiania.


Zapoznałem się i akceptuję Warunki Rezerwacji oraz Regulamin obozów KS AMP GOOL*
Data i podpis Rodziców /Opiekunów prawnych:*premiersport

 

 

Strony internetowe ARWAY