Zwroty

 1. Konsument, czyli osoba fizyczna dokonująca zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, który dokonał zakupu towaru na odległość, jest uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia dostarczenia towaru, poprzez złożenie stosownego oświadczenia i przesłanie go pocztą na adres sklepu internetowego GOOLSHOP.PL – Centrum Piłkarskie z siedzibą w Wołominie ul. Wileńska 51A/lok 211 Wołomin, pod warunkiem iż towar pozostaje w stanie nie zmienionym.
 2. W przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w punkcie 1 Konsument zobowiązany jest do odesłania w ciągu 14 dni towaru na własny koszt, na adres sklepu internetowego GOOLSHOP – Centrum Piłkarskie. Zwracany, wymieniany lub reklamowany towar można również zdać w sklepie GOOLSHOP – ul. Wileńska 51A/lok 211 Wołomin
 3. Sklep internetowy GOOLSHOP gwarantuje zwrot poniesionych kosztów za zakup towaru oraz dostawy do Klienta (jeśli dostawa nie obejmowała darmowego doręczenia, w przypadku przekroczenia kwoty 200 zł).
 4. Zwrot kosztów poniesionych w wyniku zakupionego towaru, w przypadku złożenia mailowego bądź telefonicznego oświadczenia przez Konsumenta, o którym mowa w punkcie 1, zostanie dokonany na wskazane konto bankowe lub w inny wskazany przez konsumenta sposób w terminie 7-14 dni roboczych od daty odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku gdy opakowanie towaru po jego dostarczeniu nosi znamiona wyraźnego uszkodzenia lub próby otwarcia, Klient ma możliwość reklamacji towaru, jeśli uległ on uszkodzeniu.
 6. W przypadku niezgodności towaru z umową, sklep internetowy GOOLSHOP – w zależności od żądania Klienta nieodpłatnie wymieni towar lub dokona naprawy niezwłocznie po otrzymaniu towaru od Klienta, pod warunkiem poinformowania sklepu internetowego GOOLSHOP o niezgodności towaru z umową w terminie 14 od jej wykrycia. W wypadku gdy naprawa albo wymiana są (i) niemożliwe lub (ii) wymagają nadmiernych kosztów albo (iii) jeżeli Sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub (iv) gdy naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia. Klient zostanie poinformowany o decyzji sprzedającego dotyczącej formy rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni od momentu jej zgłoszenia.

Reklamacje

 1. Jeżeli Klient, po otrzymaniu towaru, dostrzeże w nim wady fabryczne, może skorzystać z uprawnień z tytułu udzielonej na towar gwarancji (jeżeli gwarancja została udzielona przez producenta lub dystrybutora – Sprzedawca nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane towary).
 2. Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do złożenia reklamacji u Sprzedawcy w związku z niezgodnością towaru z umową w terminie jednego roku, w którym stwierdził niezgodność towaru z umową oraz zawiadomi Sprzedawcę o stwierdzonej niezgodności. Wobec Klientów niebędących konsumentami sprzedawca odpowiada na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym.
 3. Reklamację można złożyć w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.
 4. W przypadku składania reklamacji Klient powinien odesłać towar przesyłką pocztową ekonomiczną na adres Sprzedawcy. Do towaru należy dołączyć dokumenty potwierdzające dokonanie zakupu u Sprzedawcy wraz z pisemnym opisem ujawnionych w towarze niezgodności. Sprzedawca nie przyjmuje towarów przesłanych za pobraniem.
 5. Reklamacje są rozpatrywane przez Sprzedawcę w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres wskazany przez Klienta.
 6. W przypadku uznania reklamacji przez Sprzedawcę uszkodzony towar zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe, Sprzedawca zwróci Klientowi należność za reklamowany towar w terminie 7 dni lub zaproponuje inne, dostępne w Sklepie, towary. Koszty związane z odesłaniem towaru Sprzedawca zwraca Klientowi niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
 7. Klient jest również uprawniony do złożenia reklamacji w przypadku, jeżeli Sprzedawca nie wywiązuje się ze swoich obowiązków opisanych w niniejszym Regulaminie lub wywiązuje się z nich w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu.
 8. W przypadku naruszenia warunków postępowania reklamacyjnego, reklamacja może nie zostać uznana.
 9. Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania towaru, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827).
 10. Odstąpienie od umowy przez Klienta będącego konsumentem wymaga złożenia oświadczenia na piśmie w terminie wskazanym powyżej. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed upływem terminu. W takim przypadku Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Koszt zwrotu towaru w wyniku odstąpienia ponosi Klient.
 11. Sprzedawca zwróci Klientowi będącemu konsumentem który odstąpił od umowy, uiszczoną przez Klienta należność w terminie 14 dni na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.
 12. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odesłanych za pobraniem.