Partnerzy:

Miejsce Treningu*
Grupa treningowa *
Imię i nazwisko zawodnika*

Rejestracja Opiekuna

Imię i nazwisko rodzica / opiekuna *
Email rodzica / opiekuna *
Telefon kontaktowy rodzica / opiekuna*
E-mail drugiego rodzica / opiekuna*
Telefon kontaktowy drugiego rodzica / opiekuna*

Adres zamieszkania

Ulica i nr domu*
Kod pocztowy*
Miejscowość*
Z jakiego źródła dowiedzieli się Państwo o Akademia Siatkówki „AS” ? *

Rejestracja Uczestnika/Dziecka

Imię i nazwisko*
Data urodzin*
Numer PESEL*
Nazwa szkoły lub przedszkola*
Wybierz rozmiar:*

Oświadczenia

ZGODA RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH

REGULAMIN ZAJĘĆ - zobacz

OŚWIADCZAM, ŻE ZAPOZNAŁAM/-EM SIĘ ORAZ AKCEPTUJĘ REGULAMIN ZAJĘĆ SIATKARSKICH ORGANIZOWANYCH PRZEZ KLUB SPORTOWY AKADEMIA MŁODEGO PIŁKARZA GOOL SP. Z O.O.*
OŚWIADCZAM, ŻE WYRAŻAM ZGODĘ NA PRZETWARZANIE MOICH DANYCH OSOBOWYCH TJ. OPIEKUNA ORAZ DZIECKA, WOBEC KTÓREGO PRZYSŁUGUJE MI WŁADZA RODZICIELSKA, PRZEZ ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH: KLUB SPORTOWY AKADEMIA MŁODEGO PIŁKARZA GOOL SP. Z O.O. UL. WILEŃSKA 51A/213, 05-200 WOŁOMIN. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w tym danych wrażliwych dotyczących zdrowia, w celu realizacji uczestnictwa w wypoczynku oraz na potrzeby niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uczestnika wypoczynku (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (…) – „RODO” (Dz. U. UE. L. 2016.119.1)).*
OŚWIADCZAM, ŻE MOJE DZIECKO JEST UBEZPIECZONE OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I NIE WYMAGA DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA OBEJMUJĄCEGO ZAJĘCIA I MECZE W AKADEMII MŁODEGO PIŁKARZA GOOL, LUB UBEZPIECZAM JE DODATKOWO INDYWIDUALNIE. TRANSPORT NA MECZE I TURNIEJE ZAPEWNIAM DZIECKU WE WŁASNYM ZAKRESIE.*
OŚWIADCZAM, ŻE MOJE DZIECKO NIE MA PRZECIWSKAZAŃ ZDROWOTNYCH DO UCZESTNICTWA W TRENINGACH I MECZACH AKADEMII MŁODEGO PIŁKARZA GOOL. LEKARZ RODZINNY NIE WIDZI PRZECIWSKAZAŃ W ZAJĘCIACH SPORTOWYCH. PONADTO NIEZWŁOCZNIE ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO DOSTARCZENIA ZAŚWIADCZENIA LEKARSKIEGO O BRAKU PRZECIWSKAZAŃ DO PODEJMOWANIA WYSIŁKU FIZYCZNEGO/UCZESTNICZENIA W ZAJĘCIACH SPORTOWYCH*
ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO POKYCIA JEDNORAZOWEJ OPŁATY WPISOWEJ. W RAMACH OPŁATY WPISOWEJ UCZESTNIK OTRZYMUJE PAKIET TRENINGOWY (KOSZULKA SPODENKI). *
ZOBOWIĄZUJE SIĘ TAKŻE DO UISZCZANIA SKŁADEK MIESIĘCZNYCH ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM REGULAMINEM KLUBU*

Rejestracja Uczestnika

Imię i nazwisko dziecka*
Data urodzin*
Numer PESEL*
Nazwa szkoły lub przedszkola*
Pozycja na boisku*
Klub/Akademia, którą reprezentuje*

Rejestracja Opiekuna

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna*
Email rodzica / opiekuna*
Telefon kontaktowy rodzica / opiekuna*
E-mail drugiego rodzica / opiekuna*
Telefon kontaktowy drugiego rodzica / opiekuna*

Adres zamieszkania:

Ulica i nr domu*
Kod pocztowy*
Miejscowość*

REGULAMIN ZAJĘĆ - zobacz

Zgoda Rodo: 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest AMP GOOL z siedzibą w Wołominie ul. Wileńska 51a lok. 211. 2. Celem zbierania Państwa danych osobowych, e – mail, nr telefonicznych jest realizacja zawartej z Państwem umowy dotyczącej zajęć piłkarskich. Przetwarzamy dane osobowe również w celu spełnienia nałożonych na nas obowiązków. 3. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych osobowych, email, nr telefonicznych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym od 25 maja 2018 r. będzie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 4.Podanie danych osobowych, mailowych, telefonicznych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonywania umowy. W przypadku niepodania danych osobowych umowa nie będzie mogła być zrealizowana.5. Dane osobowe udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu. 6. K.S. AMP GOOL nie będzie przekazywać danych osobowych do osób trzecich oraz organizacji międzynarodowych. 7. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń. *
OŚWIADCZAM, ŻE ZAPOZNAŁAM/-EM SIĘ ORAZ AKCEPTUJĘ REGULAMIN ZAJĘĆ PIŁKARSKICH DLA DZIECI ORGANIZOWANYCH PRZEZ KLUB SPORTOWY AKADEMIA MŁODEGO PIŁKARZA GOOL SP. Z O.O.*
OŚWIADCZAM, ŻE WYRAŻAM ZGODĘ NA PRZETWARZANIE MOICH DANYCH OSOBOWYCH TJ. OPIEKUNA ORAZ DZIECKA, WOBEC KTÓREGO PRZYSŁUGUJE MI WŁADZA RODZICIELSKA, PRZEZ ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH: KLUB SPORTOWY AKADEMIA MŁODEGO PIŁKARZA GOOL SP. Z O.O. UL. WILEŃSKA 51A/213, 05-200 WOŁOMIN. ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 29 SIERPNIA 1997 R. O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH, W CELACH UCZESTNICTWA DZIECKA I/LUB OPIEKUNA W ZAJĘCIACH SPORTOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ WW. PODMIOT, DZIAŁANIACH MARKETINGOWYCH PODEJMOWANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA DANYCH SAMODZIELNIE LUB WE WSPÓŁPRACY Z INNYMI PODMIOTAMI. OŚWIADCZAM, ŻE ZOSTAŁEM POINFORMOWANY O UPRAWNIENIU DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ DANYCH DZIECKA, A TAKŻE ICH POPRAWIANIA ORAZ ZGŁOSZENIA ŻĄDANIA ZAPRZESTANIA ICH PRZETWARZANIA. OŚWIADCZAM, ŻE ZOSTAŁEM POINFORMOWANY O DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH I NINIEJSZĄ ZGODĘ SKŁADAM DOBROWOLNIE.*
OŚWIADCZAM, ŻE MOJE DZIECKO JEST UBEZPIECZONE OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I NIE WYMAGA DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA OBEJMUJĄCEGO ZAJĘCIA I MECZE W AKADEMII MŁODEGO PIŁKARZA GOOL, LUB UBEZPIECZAM JE DODATKOWO INDYWIDUALNIE. TRANSPORT NA MECZE I TURNIEJE ZAPEWNIAM DZIECKU WE WŁASNYM ZAKRESIE.*
OŚWIADCZAM, ŻE MOJE DZIECKO NIE MA PRZECIWSKAZAŃ ZDROWOTNYCH DO UCZESTNICTWA W TRENINGACH I MECZACH AKADEMII MŁODEGO PIŁKARZA GOOL. LEKARZ RODZINNY NIE WIDZI PRZECIWSKAZAŃ W ZAJĘCIACH SPORTOWYCH. PONADTO NIEZWŁOCZNIE ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO DOSTARCZENIA ZAŚWIADCZENIA LEKARSKIEGO O BRAKU PRZECIWSKAZAŃ DO PODEJMOWANIA WYSIŁKU FIZYCZNEGO/UCZESTNICZENIA W ZAJĘCIACH SPORTOWYCH*
ZOBOWIĄZUJE SIĘ TAKŻE DO UISZCZANIA SKŁADEK MIESIĘCZNYCH ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM REGULAMINEM KLUBU*

Wybrany obóz: Kosów Camp

termin: 03-07 - 09.07.2016 r.

ZAPISY NA LISTĘ REZERWOWĄ


Dane uczestnika

Imię i nazwisko:*
Data urodzenia uczestnika:*
Płeć:*
PESEL:*
Rozmiar koszulki:*
Czy dziecko brało udział w poprzednich edycjach?*
Z jakiego źródła dowiedzieli się Państwo o obozach?*
Czy dziecko posiada ubezpieczenie zdrowotne z NFZ?*
Czy adres zamieszkania jest taki sam jak rodzica/opiekuna?*
Dziecko uprawiało sport w klubie?
Dyscyplina:
Oddział AMP GOOL:*
Pozycja na boisku:
Uwagi

Dane opiekuna

Imię i nazwisko opiekuna:*
Czy posiada Pan/Pani status prawny opiekuna uczestnika obozu?*

Adres zamieszkania opiekuna

Ulica:*
Kod pocztowy i miejscowość*
E-mail:*
Telefon:*

Warunki rezerwacji

1. Warunkiem rezerwacji miejsca jest wpłacenie kwoty zaliczki w wysokości 200 zł w okresie 3 dni roboczych od otrzymania potwierdzenia zgłoszenia drogą mailową (dane do przelewu zostaną wysłane po rejestracji).

2. Pozostała kwotę należy uiścić najpóźniej 31 Maja 2016 r. Osoby zgłaszające uczestnictwo po tym terminie zobowiązane są do wpłacenia całej kwoty.

3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi, a Organizator będzie pobierać opłaty następującej wysokości:
       a. rezygnacja w terminie od 14 do 8 dni przed rozpoczęciem obozu 50 % opłaty (z uwzględnieniem kwoty zaliczki)
        b. rezygnacja w terminie od 7 dnia przed rozpoczęciem obozu 100 % opłaty (z uwzględnieniem kwoty zaliczki).

4.  Specjalna oferta cenowa dla zawodników K.S. AMP GOOL dotyczy rodziców/opiekunów, którzy posiadają podpisaną umowę z Akademią oraz nie zalegają ze składkami.

5.  Zamiast zgłoszonego uczestnika w K.S. AMP GOOL może wziąć udział inna osoba, o czym należy poinformować Organizatora pisemnie na 7 dni przed planowanym terminem wyjazdu (rozliczenie następuje między Rodzicami – Organizator nie ingeruje w kwestię finansową- opłatę za obóz).

6. W przypadku odwołania obozu K.S. AMP GOOL - informacja o tym fakcie zostanie przesłana zgłoszonym uczestnikom pocztą lub na wskazany adres e-mail, a dokonane opłaty za uczestnictwo zwrócone przelewem bankowym na podane konto w ciągu 14 dni roboczych od pojawienia się informacji o odwołaniu.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie obozów K.S. AMP GOOL.

8. Regulamin obozów K.S. AMP GOOL

9. Realizacja poszczególnych świadczeń odbywa się dopiero po zebraniu wymaganej minimalnej liczby uczestników oraz uiszczenia przez nich całkowitej opłaty.

UWAGA! W wypadku, gdy nie otrzymają Państwo potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia bezpośrednio na wskazany adres e-mail prosimy o kontakt.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatorów AMP w celach: *

komunikowania się za pomocą poczty elektronicznej, telefonów, SMS, MMS, przesyłek pocztowych, przesyłania drogą elektroniczną na wskazany w profilu adres e-mail Newslettera oraz innych publikacji, informacji i ofert handlowych zawierających reklamy. 

Zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 26 sierpnia 2002 r. (Dz. U. nr 144 poz. 1204) oraz Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. nr 133 poz. 883). Oświadczam, że znam swoje prawo do wglądu do swoich danych oraz prawo ich poprawiania.


Zapoznałem się i akceptuję Warunki Rezerwacji oraz Regulamin obozów AMP*
Data i podpis Rodziców /Opiekunów prawnych:*

Wybrany obóz: Burzenin Camp

termin: 27-06 - 03.07.2016 r.

ZAPISY NA LISTĘ REZERWOWĄ


Dane uczestnika

Imię i nazwisko:*
Data urodzenia uczestnika:*
Płeć:*
PESEL:*
Rozmiar koszulki:*
Czy dziecko brało udział w poprzednich edycjach?*
Z jakiego źródła dowiedzieli się Państwo o obozach?*
Czy dziecko posiada ubezpieczenie zdrowotne z NFZ?*
Czy adres zamieszkania jest taki sam jak rodzica/opiekuna?*
Dziecko uprawiało sport w klubie?
Dyscyplina:
Oddział AMP GOOL:*
Pozycja na boisku:
Uwagi

Dane opiekuna

Imię i nazwisko opiekuna:*
Czy posiada Pan/Pani status prawny opiekuna uczestnika obozu?*

Adres zamieszkania opiekuna

Ulica:*
Kod pocztowy i miejscowość*
E-mail:*
Telefon:*

Warunki rezerwacji

1. Warunkiem rezerwacji miejsca jest wpłacenie kwoty zaliczki w wysokości 200 zł w okresie 3 dni roboczych od otrzymania potwierdzenia zgłoszenia drogą mailową (dane do przelewu zostaną wysłane po rejestracji).

2. Pozostała kwotę należy uiścić najpóźniej 31 Maja 2016 r. Osoby zgłaszające uczestnictwo po tym terminie zobowiązane są do wpłacenia całej kwoty.

3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi, a Organizator będzie pobierać opłaty następującej wysokości:
       a. rezygnacja w terminie od 14 do 8 dni przed rozpoczęciem obozu 50 % opłaty (z uwzględnieniem kwoty zaliczki)
        b. rezygnacja w terminie od 7 dnia przed rozpoczęciem obozu 100 % opłaty (z uwzględnieniem kwoty zaliczki).

4.  Specjalna oferta cenowa dla zawodników K.S. AMP GOOL dotyczy rodziców/opiekunów, którzy posiadają podpisaną umowę z Akademią oraz nie zalegają ze składkami.

5.  Zamiast zgłoszonego uczestnika w K.S. AMP GOOL może wziąć udział inna osoba, o czym należy poinformować Organizatora pisemnie na 7 dni przed planowanym terminem wyjazdu (rozliczenie następuje między Rodzicami – Organizator nie ingeruje w kwestię finansową- opłatę za obóz).

6. W przypadku odwołania obozu K.S. AMP GOOL - informacja o tym fakcie zostanie przesłana zgłoszonym uczestnikom pocztą lub na wskazany adres e-mail, a dokonane opłaty za uczestnictwo zwrócone przelewem bankowym na podane konto w ciągu 14 dni roboczych od pojawienia się informacji o odwołaniu.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie obozów K.S. AMP GOOL.

8. Regulamin obozów K.S. AMP GOOL

9. Realizacja poszczególnych świadczeń odbywa się dopiero po zebraniu wymaganej minimalnej liczby uczestników oraz uiszczenia przez nich całkowitej opłaty.

UWAGA! W wypadku, gdy nie otrzymają Państwo potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia bezpośrednio na wskazany adres e-mail prosimy o kontakt.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatorów AMP w celach: *

komunikowania się za pomocą poczty elektronicznej, telefonów, SMS, MMS, przesyłek pocztowych, przesyłania drogą elektroniczną na wskazany w profilu adres e-mail Newslettera oraz innych publikacji, informacji i ofert handlowych zawierających reklamy. 

Zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 26 sierpnia 2002 r. (Dz. U. nr 144 poz. 1204) oraz Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. nr 133 poz. 883). Oświadczam, że znam swoje prawo do wglądu do swoich danych oraz prawo ich poprawiania.


Zapoznałem się i akceptuję Warunki Rezerwacji oraz Regulamin obozów AMP*
Data i podpis Rodziców /Opiekunów prawnych:*

Wybrany obóz: Miętne Camp

termin: 03-07 - 09.07.2016 r.


Dane uczestnika

Imię i nazwisko:*
Data urodzenia uczestnika:*
Płeć:*
PESEL:*
Rozmiar koszulki:*
Czy dziecko brało udział w poprzednich edycjach?*
Z jakiego źródła dowiedzieli się Państwo o obozach?*
Czy dziecko posiada ubezpieczenie zdrowotne z NFZ?*
Czy adres zamieszkania jest taki sam jak rodzica/opiekuna?*
Dziecko uprawiało sport w klubie?
Dyscyplina:
Oddział AMP GOOL:*
Pozycja na boisku:
Uwagi

Dane opiekuna

Imię i nazwisko opiekuna:*
Czy posiada Pan/Pani status prawny opiekuna uczestnika obozu?*

Adres zamieszkania opiekuna

Ulica:*
Kod pocztowy i miejscowość*
E-mail:*
Telefon:*

Warunki rezerwacji

1. Warunkiem rezerwacji miejsca jest wpłacenie kwoty zaliczki w wysokości 200 zł w okresie 3 dni roboczych od otrzymania potwierdzenia zgłoszenia drogą mailową (dane do przelewu zostaną wysłane po rejestracji).

2. Pozostała kwotę należy uiścić najpóźniej 31 Maja 2016 r. Osoby zgłaszające uczestnictwo po tym terminie zobowiązane są do wpłacenia całej kwoty.

3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi, a Organizator będzie pobierać opłaty następującej wysokości:
       a. rezygnacja w terminie od 14 do 8 dni przed rozpoczęciem obozu 50 % opłaty (z uwzględnieniem kwoty zaliczki)
        b. rezygnacja w terminie od 7 dnia przed rozpoczęciem obozu 100 % opłaty (z uwzględnieniem kwoty zaliczki).

4.  Specjalna oferta cenowa dla zawodników K.S. AMP GOOL dotyczy rodziców/opiekunów, którzy posiadają podpisaną umowę z Akademią oraz nie zalegają ze składkami.

5.  Zamiast zgłoszonego uczestnika w K.S. AMP GOOL może wziąć udział inna osoba, o czym należy poinformować Organizatora pisemnie na 7 dni przed planowanym terminem wyjazdu (rozliczenie następuje między Rodzicami – Organizator nie ingeruje w kwestię finansową- opłatę za obóz).

6. W przypadku odwołania obozu K.S. AMP GOOL - informacja o tym fakcie zostanie przesłana zgłoszonym uczestnikom pocztą lub na wskazany adres e-mail, a dokonane opłaty za uczestnictwo zwrócone przelewem bankowym na podane konto w ciągu 14 dni roboczych od pojawienia się informacji o odwołaniu.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie obozów K.S. AMP GOOL.

8. Regulamin obozów K.S. AMP GOOL

9. Realizacja poszczególnych świadczeń odbywa się dopiero po zebraniu wymaganej minimalnej liczby uczestników oraz uiszczenia przez nich całkowitej opłaty.

UWAGA! W wypadku, gdy nie otrzymają Państwo potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia bezpośrednio na wskazany adres e-mail prosimy o kontakt.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatorów K.S. AMP GOOL w celach: *

komunikowania się za pomocą poczty elektronicznej, telefonów, SMS, MMS, przesyłek pocztowych, przesyłania drogą elektroniczną na wskazany w profilu adres e-mail Newslettera oraz innych publikacji, informacji i ofert handlowych zawierających reklamy. 

Zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 26 sierpnia 2002 r. (Dz. U. nr 144 poz. 1204) oraz Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. nr 133 poz. 883). Oświadczam, że znam swoje prawo do wglądu do swoich danych oraz prawo ich poprawiania.


Zapoznałem się i akceptuję Warunki Rezerwacji oraz Regulamin obozów K.S. AMP GOOL*
Data i podpis Rodziców /Opiekunów prawnych:*premiersport

 

 

Strony internetowe ARWAY